Regulamin

 1. Definicje:
  1. Kingrunner - właściciel Serwisu Kingrunner, Kingrunner sp. z o.o. (KRS: 0000519731, NIP: 9512383285, REGON: 147376205), z siedzibą w Warszawie, 03-966, ul. Afrykańska 14c/1,
  2. Serwis Kingrunner - serwis internetowy dostępny pod adresem www.kingrunner.com, prowadzony przez Kingrunner,
  3. Sklep Kingrunner - sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep.kingrunner.com, prowadzony przez Kingrunner,
  4. Regulamin - niniejszy regulamin,
  5. Polityka Prywatności - polityka prywatności Serwisu Kingrunner i Sklepu Kingrunner, dostępna pod adresem: www.kingrunner.com/polityka-prywatnosci,
  6. Treści - wszelkie materiały udostępnione w Serwisie przez Użytkowników lub przez Kingrunner, np. artykuły, recenzje, przepisy kulinarne, a także zdjęcia,
  7. Użytkownik - osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu Kingrunner:
  1. Użytkownik korzysta z Serwisu Kingrunner poprzez uzyskanie dostępu do Treści udostępnionych w Serwisie Kingrunner przez Kingrunner lub przez innych Użytkowników.
  2. Użytkownik, w ramach korzystania z Serwisu Kingrunner, może przeglądać udostępnione Treści (przez Kingrunner lub innych Użytkowników) lub też udostępniać własne Treści.
  3. W przypadku udostępniania przez Użytkownika Treści w Serwisie Kingrunner, Użytkownik oświadcza, że: udostępniane Treści nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym również przepisów ustawy z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz że Treści odpowiadają tematyce Serwisu Kingrunner, nie stanowią ofert handlowych, oraz nie zawierają reklam lub oznaczeń innych podmiotów - co może zostać odebrane jako bezpośrednia reklama (powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy w Treściach - ze względu na specyfikę, np. imprezy sportowej - mogą znaleźć się drugoplanowe oznaczenia podmiotów trzecich).
  4. W przypadku, gdy Treści udostępniane przez Użytkownika w Serwisie Kingrunner stanowią przedmiot praw autorskich, zgodnie z ustawą z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik oświadcza, że przysługują mu niczym nieograniczone prawa autorskie lub stosowne licencje, uprawniające Użytkownika do udostępnienia w Serwisie Kingrunner Treści oraz Użytkownik jednocześnie udziela na rzecz Kingrunner niewyłącznej, niewypowiadalnej licencji, uprawniającej Kingrunner również do udzielania sublicencji w tym samym zakresie co licencja, bez ograniczeń terytorialnych oraz na czas nieokreślony, do korzystania i rozporządzania Treściami przez Kingrunner na następujących polach eksploatacji:
   1. utrwalanie, zwielokrotnianie oraz wytwarzanie egzemplarzy każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu optycznego lub jakąkolwiek techniką cyfrową, w tym wszelkimi technikami cyfrowymi i nie cyfrowymi powstałymi lub opracowanymi w przyszłości;
   2. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Treść utrwalono - wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
   3. wprowadzanie do pamięci komputera (w tym pamięci operacyjnej), sieci komputerowej, mobilnej lub multimedialnej, umieszczanie w bazach danych;
   4. rozpowszechnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, transmitowanie lub udostępnianie, w tym w taki sposób aby każdy mógł mieć do Treści dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. poprzez udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych);
   5. korzystanie z Treści w celach promocyjnych, sprzedażowych, reklamowych lub w ramach merchandisingu Kingrunner lub podmiotów trzecich, w tym na potrzeby tworzenia rekwizytów, gadżetów lub zabawek związanych Serwisem Kingrunner;
   6. Kingrunner jest uprawniony do inkorporowania Treści lub ich części do innych utworów, łączenia całości lub dowolnych fragmentów Treści z innymi materiałami/utworami oraz bez ubiegania się o zgodę Użytkownika, do dokonywania w Treściach przeróbek, przystosowań, uzupełnień i skrótów;
   7. Użytkownik upoważnia Kingrunner do oznaczenia Treści, niezależnie od sposobu publikacji, przez podanie imienia i nazwiska autora, bądź do publikowania (rozpowszechniania) Treści bez wskazywania ich autorstwa, w zależności od potrzeb Kingrunner, jeżeli jest to podyktowane charakterem eksploatacji tej Treści;
   8. Użytkownik upoważnia Kingrunner do wykonywania w imieniu Użytkownika autorskich praw osobistych do Treści oraz zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Treści, w tym prawa do: decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu Treści, do nadzoru autorskiego, do nienaruszalności formy i treści oraz do rzetelnego wykorzystywania utworu (integralność);
   9. Użytkownik wyraża zgodę na dysponowanie przez Kingrunner dowolną częścią lub opracowaniem Treści, w celu związanym z działalnością prowadzoną przez Kingrunner, również w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, public relations itp.
  5. Użytkownik oświadcza, że udostępniane przez Użytkownika w Serwisie Kingrunner Treści nie naruszają praw osób trzecich oraz korzystanie z tych Treści przez Kingrunner, w zakresie wskazanym powyżej, nie narusza i nie naruszy praw osób trzecich - Użytkownik ponosi z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność, a w przypadku skierowania do Kingrunner, z tytułu korzystania z Treści, roszczeń osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń w całości, w tym zwrotu wszelkich kosztów postępowania sądowego i obsługi prawnej, zwalniając jednocześnie Kingrunner lub innego Użytkownika z obowiązku świadczenia.
  6. Kingrunner zastrzega prawo do usunięcia wszelkich Treści z Serwisu Kingrunner bez podawania przyczyny, a w szczególności gdy uzyska wiarygodną informację o naruszaniu przez Treści praw osób trzecich lub też w przypadku, gdy Treści będą obejmować przekazy, których udostępnianie w Serwisie Kingrunner jest zabronione, a o których mowa w pkt. 7 poniżej lub też w jakikolwiek sposób naruszają Regulamin.
  7. Zabronione jest udostępnianie w Serwisie Kingrunner Treści o charakterze komercyjnym, w tym SPAM, zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, uzyskiwanie nieuprawnionego dostępu do Serwisu Kingrunner z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących), bez uprzedniego uzyskania zezwolenia Serwisu Kingrunner, prowadzenie w Serwisie Kingrunner nielegalnego marketingu wielopoziomowego np. piramid finansowych, przesyłanie wirusów lub złośliwego kodu innego rodzaju, wyłudzanie danych logowania oraz uzyskiwanie dostępu do konta należącego do innego Użytkownika, atakowanie, zastraszanie i nękanie innych Użytkowników, publikowanie Treści, które promują nienawiść, zawierają groźby lub pornografię, nawołują do przemocy lub zawierają nagość, a także drastyczną i nieuzasadnioną przemoc, udostępnianie Treści związanych z alkoholem, matrymonialnych lub innych przeznaczonych dla osób dorosłych, wykorzystywanie Serwisu Kingrunner do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych, wykonywanie jakichkolwiek działań, które mogłyby wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie oraz wygląd Serwisu Kingrunner, takich jak atak powodujący zablokowanie obsługi, ingerowanie w sposób wyświetlania strony lub inne funkcje Serwisu Kingrunner, modyfikowanie, tworzenie Treści pochodnych i dekompilowanie oprogramowania oraz podejmowanie innych prób wydobycia z Serwisu Kingrunner kodu źródłowego, bez uzyskania od Serwisu Kingrunner zgody w postaci licencji na oprogramowanie typu open source lub pisemnego zezwolenia, podżeganie do naruszania Regulaminu, udostępnianie dokumentów innych osób lub też informacji poufnych jak i wysyłanie zaproszeń e-mail do osób niebędących użytkownikami bez ich zgody. Ponadto zabronione jest podawanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych osobowych lub też wykorzystywanie danych osobowych innych osób jak i tworzenie kont w celach komercyjnych, a także udostępnianie swojego hasła innym osobom, czy też przekazanie swojego konta innej osobie. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto, a w przypadku jego zablokowania nie może posiadać innego, bez zezwolenia Kingrunner. Zabronione jest wykorzystywanie Treści z Serwisu Kingrunner (w tym znaków towarowych) bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od Serwisu Kingrunner.
  8. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Kingrunner oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
  9. Z Serwisu Kingrunner mogą korzystać jedynie osoby, które ukończyły 16 lat.
 3. Pozostałe postanowienia
  1. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu Kingrunner będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Kingrunner.
  2. Kingrunner zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw w dostępie do Serwisu Kingrunner.
  3. Serwis Kingrunner nie ponosi odpowiedzialności za Treści udostępniane przez Użytkowników.
  4. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, umożliwiającym im zapoznanie się z nowymi warunkami.
  5. W przypadku uznania za nieobowiązującą jakiejkolwiek części Regulaminu, jego pozostała część nadal obowiązuje.
  6. Wszystkie prawa wynikające z Regulaminu mogą być swobodnie przeniesione przez Serwis Kingrunner na inne podmioty, bez konieczności uzyskania na to dodatkowej zgody od Użytkowników.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2021 r.