Regulamin

Regulamin Serwisu Kingrunner określa stosunki między Serwisem Kingrunner a Użytkownikami, a także reguluje kwestie związane z markami, produktami i usługami oferowanymi przez Serwis Kingrunner.

 1. Definicje:
  1. Dane – oznacza wszelkie dane, w tym Treści i Informacje Użytkownika, które Użytkownicy mogą uzyskać z Serwisu Kingrunner lub też je w nim opublikować,
  2. Informacje - oznacza Dane, zdarzenia i inne informacje na temat Użytkowników, w tym czynności wykonanych przez Użytkowników,
  3. Korzystanie - oznacza wykorzystywanie, obsługiwanie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie, dystrybucję, modyfikowanie, tłumaczenie i tworzenie prac pochodnych (pojęcie to wyznacza jednocześnie pola eksploatacji danego utworu opublikowanego w Serwisie Kingrunner na potrzeby pkt. III Regulaminu),
  4. Opublikowanie - oznacza umieszczenie Treści w Serwisie Kingrunner lub udostępnienie jej w inny sposób za pomocą Usług,
  5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin,
  6. Serwis Kingrunner - oznacza funkcje i Usługi oferowane przez spółkę Kingrunner spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000519731), w tym:
   1. witrynę internetową www.kingrunner.com i wszelkie inne strony internetowe oznaczone lub współoznaczone marką Kingrunner (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe itd.);
   2. Platformę Kingrunner; oraz
   3. inne media, marki, produkty, usługi, oprogramowanie, urządzenia i sieci, które istnieją obecnie lub zostaną wprowadzone później,
   z tym zastrzeżeniem, że spółka Kingrunner spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo do wskazania, według własnego uznania, swoich marek, produktów lub usług, które podlegają odrębnym warunkom, innym niż zawarte w Regulaminie,
  7. Treści - oznacza wszystkie treści Opublikowane przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Kingrunner,
  8. Usługi – oznacza wszelkie produkty i usługi oferowane przez Serwis Kingrunner,
  9. Użytkownicy – oznacza użytkowników Serwisu Kingrunner (osoby posiadające zarejestrowane konta w Serwisie Kingrunner) oraz wszelkie inne osoby korzystające w jakikolwiek sposób z Serwisu Kingrunner.
 2. Obowiązywanie Regulaminu:
  1. Korzystając z Serwisu Kingrunner, Użytkownik akceptuje Regulamin i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 3. Udostępnianie Treści i Danych Użytkowników:
  1. Użytkownik jest właścicielem wszystkich Treści i Informacji publikowanych przez siebie w Serwisie Kingrunner, z tym zastrzeżeniem, że:
   1. w przypadku Treści objętych prawami własności intelektualnej (w szczególności prawami autorskimi), takich jak np. artykuły, zdjęcia i filmy (utwory), Użytkownik przyznaje spółce Kingrunner spółce z o.o. z siedzibą w Warszawie niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, ogólnoświatową licencję zezwalającą na Korzystanie z wszelkich Treści objętych prawami własności intelektualnej (prawami autorskimi) publikowanych przez niego w ramach Serwisu Kingrunner; wskazana licencja wygasa wraz z usunięciem przez Użytkownika Treści objętych prawami własności intelektualnej lub konta, o ile Treści te nie zostały udostępnione innym osobom, które ich nie usunęły,
   2. usunięcie Treści objętych prawami własności intelektualnej (prawami autorskimi) odbywa się w sposób podobny do opróżnienia kosza na komputerze; Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że kopia zapasowa usuniętych Treści może być przechowywana przez Serwis Kingrunner przez uzasadniony czas (ale nie będzie dostępna dla innych Użytkowników),
   3. Opublikowanie przez Użytkownika Treści lub Informacji jest równoznaczne z udzieleniem przez niego zezwolenia dla wszystkich, w tym osób niebędących Użytkownikami, na uzyskiwanie dostępu i Korzystanie z Treści lub Informacji, a także wiązanie ich z Użytkownikiem (tj. jego imieniem i nazwiskiem oraz zdjęciem profilowym).
 4. Zabronione działania Użytkowników (zasady podstawowe):
  1. W celu bezpiecznego i komfortowego Korzystania z Serwisu Kingrunner zabronione jest:
   1. publikowanie nieautoryzowanych komunikatów komercyjnych (np. spamu) w Serwisie Kingrunner,
   2. zbieranie Treści i Danych Użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do Serwisu Kingrunner z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących), bez uprzedniego uzyskania zezwolenia Serwisu Kingrunner,
   3. prowadzenie w Serwisie Kingrunner nielegalnego marketingu wielopoziomowego, np. piramid finansowych,
   4. przesyłanie wirusów lub złośliwego kodu innego rodzaju,
   5. wyłudzanie Danych logowania oraz uzyskiwanie dostępu do konta należącego do innego Użytkownika,
   6. atakowanie, zastraszanie i nękanie innych Użytkowników,
   7. publikowanie Treści, które promują nienawiść, zawierają groźby lub pornografię, nawołują do przemocy lub zawierają nagość, a także drastyczną i nieuzasadnioną przemoc,
   8. publikowanie Treści związanych z alkoholem, matrymonialnych lub innych przeznaczonych dla osób dorosłych,
   9. wykorzystywanie Serwisu Kingrunner do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych,
   10. wykonywanie jakichkolwiek działań, które mogłyby wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie oraz wygląd Serwisu Kingrunner, takich jak atak powodujący zablokowanie obsługi, ingerowanie w sposób wyświetlania strony lub inne funkcje Serwisu Kingrunner,
   11. modyfikowanie, tworzenie prac pochodnych i dekompilowanie oprogramowania oraz podejmowanie innych prób wydobycia z Serwisu Kingrunner kodu źródłowego, bez uzyskania od Serwisu Kingrunner zgody w postaci licencji na oprogramowanie typu open source lub pisemnego zezwolenia,
   12. naruszanie Regulaminu, ułatwianie jego naruszania przez inne osoby, lub podżeganie do takiego postępowania.
 5. Rejestracja i bezpieczeństwo kont w Serwisie Kingrunner:
  1. Zabronione jest:
   1. podawanie przy rejestracji w Serwisie Kingrunner fałszywych Danych osobowych oraz tworzenie kont dla innych osób bez ich zezwolenia,
   2. wykorzystywanie prywatnego profilu w Serwisie Kingrunner głównie do celów komercyjnych,
   3. Korzystanie z Serwisu Kingrunner przez osoby poniżej 13. roku życia,
   4. udostępnianie swojego hasła, zezwalanie innym osobom na uzyskanie dostępu do własnego konta oraz wykonywanie innych czynności, które mogą spowodować spadek poziomu bezpieczeństwa konta,
   5. przekazywanie swojego konta (a także administrowanego przez siebie profilu) innej osobie bez wcześniejszego uzyskania od Serwisu Kingrunner zezwolenia w formie pisemnej.
  2. Użytkownik może utworzyć tylko jedno konto osobiste.
  3. W przypadku zablokowania konta Użytkownik nie ma prawa utworzyć kolejnego konta bez zezwolenia Serwisu Kingrunner.
  4. Użytkownik jest zobowiązany dbać o rzetelność i aktualność swoich Danych.
 6. Ochrona praw Serwisu Kingrunner oraz innych osób:
  1. Zabronione jest:
   1. publikowanie w Serwisie Kingrunner Treści lub wykonywanie jakichkolwiek czynności, które naruszają lub łamią prawa innej osoby, albo są w inny sposób sprzeczne z prawem,
   2. wykorzystywanie praw autorskich spółki Kingrunner spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie lub jej znaków towarowych, a także wszelkich łudząco podobnych oznaczeń, z wyjątkiem przypadków, gdy ich używanie zostało bezpośrednio przez spółkę Kingrunner spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie dopuszczone poprzez pisemne zezwolenie,
   3. publikowanie w Serwisie Kingrunner dowodów tożsamości innych osób lub innych poufnych Informacji, w tym Informacji o charakterze finansowym,
   4. wysyłanie zaproszeń e-mail do osób niebędących użytkownikami bez ich zgody.
  2. Serwis Kingrunner zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej Treści lub Informacji opublikowanej w Serwisie Kingrunner przez Użytkownika, jeśli uzna, że jest ona sprzeczna z Regulaminem.
  3. Naruszanie praw własności intelektualnej innych osób może spowodować zablokowanie konta Użytkownika.
  4. W przypadku zbierania przez Użytkownika Informacji od innych Użytkowników, niezbędne jest uzyskanie ich zgody, wyraźne poinformowanie, że to Użytkownik (a nie Serwis Kingrunner) zbiera Informacje, oraz opublikowanie zasad ochrony prywatności zawierających omówienie sposobu ochrony zbieranych Informacji oraz sposobu ich wykorzystania.
 7. Zakończenie świadczenia usług
  1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu albo narażenia Serwisu Kingrunner na ryzyko odpowiedzialności prawnej w inny sposób, Serwis Kingrunner zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Użytkownikowi całości lub części Usług. Użytkownik zostanie o tym powiadomiony e-mailem lub w postaci komunikatu przy następnej próbie uzyskania dostępu do konta.
  2. Użytkownik ma również prawo do usunięcia z własnej woli swojego konta w każdej chwili.
 8. Spory
  1. W przypadku zgłoszenia przez kogokolwiek roszczeń wobec spółki Kingrunner spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie lub wobec innych podmiotów z tą Spółką powiązanych w związku z działaniami, Treściami lub Informacjami opublikowanymi w Serwisie Kingrunner przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić spółkę Kingrunner spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie lub wskazane podmioty z wszelkiej odpowiedzialności oraz zabezpieczyć ich przed wszelkimi szkodami wnikającymi z konieczności wypłaty odszkodowań, lub poniesienia jakichkolwiek innych wydatków (w tym uzasadnionych opłat i kosztów obsługi prawnej) dotyczących takiego roszczenia.
  2. Serwis Kingrunner nie ponosi odpowiedzialności za Treści i Informacje przesyłane lub udostępniane przez Użytkowników w Serwisie Kingrunner, gdyż nie ma kontroli nad tymi treściami oraz nie kieruje działaniami swoich Użytkowników.
  3. Serwis Kingrunner nie daje gwarancji, że będzie przydatny do określonego celu, ani że zawsze będzie działał bez zakłóceń, opóźnień i nieprawidłowości.
  4. Serwis Kingrunner nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika zysków, ani inne szkody pośrednio wynikające z Regulaminu lub korzystania z Serwisu Kingrunner lub związanie z nimi.
 9. Zmiany regulaminu
  1. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym im zapoznanie się z nowymi warunkami.
  2. Dalsze Korzystanie z Serwisu Kingrunner po otrzymaniu powiadomienia o zmianach dotyczących Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją zmienionych postanowień.
 10. Pozostałe postanowienia
  1. W przypadku uznania za nieobowiązującą jakiejkolwiek części Regulaminu, jego pozostała część nadal obowiązuje.
  2. Jakiekolwiek odstępstwa od Regulaminu muszą być zaakceptowane przez Serwis Kingrunner.
  3. Zabronione jest przenoszenie przez Użytkowników jakichkolwiek praw wynikających z Regulaminu na inne osoby bez zgody Serwisu Kingrunner.
  4. Wszystkie prawa wynikające z Regulaminu mogą być swobodnie przeniesione przez Serwis Kingrunner na inne podmioty bez konieczności uzyskania na to zgody od Użytkowników.
  5. Żadne postanowienia Regulaminu nie zwalniają Użytkowników od przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik jest zobowiązany stosować się do wszelkich przepisów prawa podczas korzystania z Serwisu Kingrunner lub uzyskiwania dostępu do niego.
  6. W przypadku, gdy w Regulaminie mowa jest o określonych czynnościach, uprawnieniach lub obowiązkach Serwisu Kingrunner, należy to rozumieć również, jako określone czynności, uprawnienia i obowiązki spółki Kingrunner spółka z o.o. z siedziba w Warszawie.